Konteyner depolanmas?n? sa?layan kara alanlar?d?r. Bo? konteyner yönetiminde

 

Konteyner Hatlar?: Belli hatlar aras?nda gidip gelen ,
gerekirse bo? konteyner ta??mac?l??? da yapan operatörler.

Liman i?letmeleri : Liman içinde konteynerlerin elleçleme
ve depolama gibi hizmetleri veren kurumlard?r.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Konteyner kiralama ?irketleri: Konteyner gereksinimi
kar??lamak için konteyner kiralayan ?irketlerdir.

 

?thalatç?, yurt d???ndan sat?n al?nan mallar? konteyner
ile temin eden , konteynerin bo?alt?m?n? yap?p ilgili lokasyona teslimini
sa?layan firmad?r.

 

?hracatç?, mallar? yüklemek üzere b? konteyneri depo ya
da limandan temin edip al?cya gönderen firmalard?r.

 

Bo? konteynerin depoland??? güvenli sahalar ve bo?
konteyner talebine cevap veren kurulu?lard?r.

 

Gümrük müdürlü?ü ülkelerin gürmrük i?lemlerii takip eden
bo? konteyner yükleme ve bo?altma konusunda ilgili taraflar? yönelten
birimlerdir.

 

Konteyner sahipleri, konteynerleri kiralay?p, hat
d???ndaki konteyner sahipleridir. Kendi sahip olduklar? konteynerlerin hatlar?n
üzerinen ta??ma i?lemini yönetirler.

 

Nakliye Acentalar?: al?c?, depo, Yükleyici, liman ve bo?
konteyner trafi?ini organize eden i?letmelerdir.

 

Gümrük komisyoncusu, ihracat  ve ithalat  yapan i?letmelerin gümrük i?lemlerinin yöneten

kurulu?lard?r. liman depo ve terminal d???nda
konteynerlerin depolanmas?n? sa?layan kara alanlar?d?r.

 

 

 Bo? konteyner yönetiminde süreçte bir çok
taraf etkin biçimde rol ald??? için bu sürecin etkinli?inin devam?  hatlar?n, depolar?n,limanlar?n, ithalat ve
,ihrcatlar?n, konteyner kiralay?c?lar?n ve sahiplerinin, gümrük firmalar?n?n ve
nakliye firmalar?n?n koordine içinde çal??mas? ve bilgi ak???n? sürdürmesi ile
verimli hale gelir.

 

Konteyner ta??mac?l???n?n ortaya
ç?k???nda, ?ngiltere’deki maden sanayisinin geli?imi etkili

olmu?tur. Vagon benzeri konteynerler
ile ta??nan kömür, ba?ka bir ta??ma ünitesine

aktar?lmadan, direkt olarak gemilere
yüklenerek ta??nm??t?r. ?lerleyen y?llarda endüstrinin

geli?imi ile birlikte, konteynerde de
de?i?iklik meydana gelmi?tir. 1920’li y?llarda konteyner

ölçüleri standart bir hal almas?na ra?men,
yaln?zca ?ngiltere ile s?n?rl? kalm??t?r. Bu dönemdeözellikle Amerika’n?n
Wisconsin bölgesinde yayg?n olarak kullan?lan konteyner ta??mac?l???,2. Dünya
sava?? ile birlikte h?zl? bir geli?im dönemine girmi?tir. Kap?dan kap?ya